O firmie

O firmie

Firma zajmuje się produkcją, montażem oraz sprzedażą drewnianych domków narzędziowych, letniskowych, domów drewnianych ocieplanych całorocznych, drewnianych altan, wiat samochodowych, drewnianych garaży, a także pięknych drewnianych i wygodnych psich bud. Kompleksowo realizujemy cały projekt, w skład którego wchodzi impregnacja, malowanie, krycie dachu wysokiej jakości gontem bitumicznym na podkładzie z papy, transport, montaż w całości wyprodukowanych przez naszą firmę części drewnianych itp.


Chcecie uciec od zgiełku i odpocząć nad jeziorem w pięknej altanie czy drewnianym domku letniskowym? Chcecie odpowiednio zabezpieczyś swoje samochody i osłonić je przed agresywnymi warunkami atmosferycznymi w pięknej wiacie samochodowej czy drewnianym garażu? Potrzebujecie prostej szopki narzędziowej do przechowywania kosiarki czy skutera? Chcecie, aby Wasze psy miały ciepło i wygodnie? Firma zapewni Państwu to wszystko. Możliwości są nieskończone. 


Jeśli nie jesteście Państwo zdecydowani, czego szukacie, nie wahajcie się zapytać. Pomożemy Wam zaprojektować i zbudować dowolną strukturę spełniającą wszystkie Państwa potrzeby. 

 

To my zmieniamy Państwa przestrzeń na lepszą!

 

Przez cały okres działania wzbogacamy naszą ofertę przez wytwarzanie produktów w coraz lepszej jakości i atrakcyjniejszych cenach.

 

Projekt, wycena oraz montaż zawsze GRATIS!

 
Firma dysponuje sprawną obsługą, bogatą ofertą oraz własnym transportem. Zapraszamy do współpracy klientów detalicznych, hurtowych, zainteresowanych bliższym zapoznaniem sie z naszą ofertą. Nasze usługi oferujemy na terenie całej Polski.

 

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane1)

"Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych:

...

Art. 29.

1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

...

1a) wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;

2) wolno stojących parterowych budynków gospodarczych w tym garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2 , przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;

2a) wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki."

 

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1).

 

Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

 

Przygotowanie zgłoszenia budowy domu letniskowego krok po kroku.

 

Jak uzyskać zgodę na budowę domu?

 

Zmiany w prawie budowlanym.

Klient poprzez złożenie zamówienia oświadcza, iż zna Warunki Ogólne Sprzedaży oraz zapoznał się i akceptuje warunki poniższej gwarancji.

 

ZASADY KONSERWACJI PRODUKTU:

Drewno jako materiał pochodzenia biologicznego posiada zdolność do kurczenia, pęcznienia i wypaczania. Są to procesy zachodzące stale w materiale i uzależnione są od wielu warunków.

Nasze starania o to, aby zminimalizować te procesy zaczynają się już w momencie przecierania drewna w sposób jak najbardziej optymalny. Następne etapy, czyli docinanie pod wymiar i malowanie impregnatem ma za zadanie zabezpieczyć drewno przed działaniem warunków atmosferycznych, degradacją biologiczną oraz szkodliwym działaniem organizmów niszczących drewno.

Firma używa do malowania swoich wyrobów impregnatów dwóch producentów: „PROTECTOR” oraz „DREWNOCHRON”. Na powłokę malarską wykonaną impregnatem udziela się gwarancji tylko wtedy, gdy będą przestrzegane zalecenia określone przez producenta impregnatu.

1. Firma udziela na swoje wyroby gwarancji na czas liczony od daty zakupu, dostawy lub zakończenia montażu oraz gwarantuje, iż wyrób jest wolny od wad fizycznych.

2. Gwarancja na niżej wymienione produkty wynosi 12-cie miesięcy:

• domki drewniane,

• altany ogrodowe,

• garaże drewniane,

• domki narzędziowe,

• wiaty drewniane.

3. Producent zastrzega sobie prawo do decydowania o sposobach usunięcia wad oraz ich likwidacji. Gwarancją objęte są wady konstrukcyjne, które powstały z przyczyn tkwiących w sprzedanym wyrobie przy spełnieniu następujących warunków:

a) Wada ujawniła się w okresie gwarancji.

b) Nabywca poinformował producenta o usterce w momencie jej powstania oraz podjął kroki mające na celu zabezpieczeniem wyrobu przed nasileniem się usterki powodującym dalsze jej uszkodzenie.

c) Wyrób był zabezpieczany zgodnie z instrukcją stosowania środków do impregnacji i konserwacji drewna.

4. Naprawa w okresie gwarancji nie powoduje wydłużenia gwarancji.

5. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe z przyczyn innych niż wady tkwiące w produkcie (lub wady montażu) oraz wady dotyczące niewłaściwego użytkowania.

6. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego Nabywca zobowiązany jest pokryć koszty, jakie poniósł Producent w związku ze zgłoszeniem.

7. Na gonty i inne pokrycia dachowe używane do pokrycia dachu udzielamy gwarancji takiej, jakiej udziela producent pokrycia dachowego.

8. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest pisemne zgłoszenie. Rozpatrzenie reklamacji i usunięcie wad wyrobu nastąpi nie później niż w okresie 21 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji. Zgłoszenia reklamacji można dokonać za pomocą poczty elektronicznej lub listownie. W korespondencji należy podać dokładne dane osobowe oraz adresowe, a także opis usterki oraz dokumentację zdjęciową.

9. Gwarant zobowiązuje się do:

• usunięcia wad wyrobu,

• naprawy wyrobu.

10. Gwarancją nie są objęte:

• uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania , nieprawidłowego obchodzenia się z wyrobem, zaniedbań spowodowanych przez Nabywcę,

• uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwej eksploatacji oraz konserwacji, szczególnie niewłaściwej impregnacji,

• okresowe czynności konserwacyjne (impregnacja), do wykonania których Nabywca jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt w okresie użytkowania, nie wchodzą w zakres usług gwarancyjnych,

• różnice w tonacji kolorystycznej wynikające ze struktury i właściwości drewna oraz działania promieni słonecznych,

• drobne szczeliny w drewnie i na łączeniu elementów, wynikające z naturalnej właściwości drewna, jaka jest kurczliwość materiału,

• uszkodzenia mechaniczne powstałe na skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. gradobicie, burze) lub ingerencja zwierząt,

• postępujące wady wyrobu wynikłe z zaniechania impregnacji i konserwacji,

• wycieki żywice, które należy usunąć mechanicznie i wady powstałe na skutek uszkodzeń spowodowanych przypadkami losowymi niezależnymi od Producenta, np. klęski żywiołowe, powodzie, pożary, wojny, włamania itp.

11. Gwarancja traci ważność w przypadku:

a) samowolnego dokonania przeróbek lub napraw wyrobów objętych gwarancją, b) przeprowadzenia obok budynku tzw. prac mokrych (m. in. tynki, posadzki) niezgodnie ze sztuką budowlaną oraz zasadami nieprawidłowej wentylacji.

12. W sprawach nieuregulowanych dotyczących gwarancji mają zastosowania przepisy kodeksu cywilnego. Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia spraw jest Sąd Rejonowy we Wrocławiu.